SÀI GÒN XƯA

Hết hàng
 Mô hình Xe bò Mô hình Xe bò
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Tết cổ truyền Mô hình Tết cổ truyền
750,000₫
Hết hàng
 Mô hình Sạp gạo Út lúa Mô hình Sạp gạo Út lúa
750,000₫
Hết hàng
 Mô hình Tiệm sách cũ Mô hình Tiệm sách cũ
750,000₫
Hết hàng
 Mô hình Hớt tóc vỉa hè Mô hình Hớt tóc vỉa hè
750,000₫
Hết hàng
 Mô hình Bếp quê xưa Mô hình Bếp quê xưa
750,000₫
Hết hàng
 Mô hình Nhà trên sông Mô hình Nhà trên sông
950,000₫
Hết hàng
 Mô hình Tiệm thuốc Bắc Mô hình Tiệm thuốc Bắc
750,000₫
Hết hàng
 Mô hình Nhà may Mô hình Nhà may
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe khô mực Mô hình Xe khô mực
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe ba gác Mô hình Xe ba gác
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe nước mía Mô hình Xe nước mía
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Tiệm băng đĩa Mô hình Tiệm băng đĩa
750,000₫
Hết hàng
 Mô hình Căn nhà xưa Mô hình Căn nhà xưa
750,000₫
Hết hàng
 Mô hình Tiệm phở xưa Mô hình Tiệm phở xưa
750,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe rác Mô hình Xe rác
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Sạp báo Mô hình Sạp báo
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Gánh tàu hủ cốt dừa Mô hình Gánh tàu hủ cốt dừa
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe hủ tiếu gõ Mô hình Xe hủ tiếu gõ
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Quán trà nhà quê Mô hình Quán trà nhà quê
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Quán hột vịt lộn Mô hình Quán hột vịt lộn
550,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe hủ tiếu gõ (Lắp sẵn) Mô hình Xe hủ tiếu gõ (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Quán hột vịt lộn (Lắp sẵn) Mô hình Quán hột vịt lộn (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe bò (Lắp sẵn) Mô hình Xe bò (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Quán trà nhà quê (Lắp sẵn) Mô hình Quán trà nhà quê (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Gánh tàu hủ cốt dừa (Lắp sẵn) Mô hình Gánh tàu hủ cốt dừa (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Sạp báo (Lắp sẵn) Mô hình Sạp báo (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe rác (Lắp sẵn) Mô hình Xe rác (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Tiệm phở xưa (Lắp sẵn) Mô hình Tiệm phở xưa (Lắp sẵn)
900,000₫
Hết hàng
 Mô hình Căn nhà xưa (Lắp sẵn) Mô hình Căn nhà xưa (Lắp sẵn)
900,000₫
Hết hàng
 Mô hình Tiệm băng đĩa (Lắp sẵn) Mô hình Tiệm băng đĩa (Lắp sẵn)
900,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe nước mía (Lắp sẵn) Mô hình Xe nước mía (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe ba gác (Lắp sẵn) Mô hình Xe ba gác (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Xe khô mực (Lắp sẵn) Mô hình Xe khô mực (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Nhà may (Lắp sẵn) Mô hình Nhà may (Lắp sẵn)
650,000₫
Hết hàng
 Mô hình Tiệm thuốc Bắc (Lắp sẵn) Mô hình Tiệm thuốc Bắc (Lắp sẵn)
900,000₫
Hết hàng
 Mô hình Nhà trên sông (Lắp sẵn) Mô hình Nhà trên sông (Lắp sẵn)
1,100,000₫
Hết hàng
 Mô hình Bếp quê xưa (Lắp sẵn) Mô hình Bếp quê xưa (Lắp sẵn)
900,000₫
Hết hàng
 Mô hình Hớt tóc vỉa hè (Lắp sẵn) Mô hình Hớt tóc vỉa hè (Lắp sẵn)
900,000₫
Hết hàng
 Mô hình Tiệm sách cũ (Lắp sẵn) Mô hình Tiệm sách cũ (Lắp sẵn)
900,000₫